Gizlilik Politikası

 • zi almak,
 • Sorun-hata bildirimine yönelik taleplerinizi almak,
 • Şikayetleriniz ile ilgili sizleri bilgilendirmek,
 • Üyeliğinizi yönetmek,
 • Siparişlerinizi almak,
 • Ödeme işlemlerinizi gerçekleştirmek,
 • 3. kişiler ile lojistik iş birliği sağlayıp ürün gönderimini sağlamak,

Bu kanun kapsamında üyelik işlemi sırasında , çeşitli formlar aracılığıyla ve alışveriş sırasında toplanılan bilgiler, kullanıcının izni veya haberi olmaksızın üçüncü şahıslarla paylaşılamaz ve hiçbir sebeple satılamaz. Kullanıcıların kişisel bilgileri haricinde, sitede yapmış oldukları işlemlere ait istatistiksel veriler “ mutfaktasanat.com” tarafından analiz edilip saklanabilir.

Kişisel Verilen Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirketimiz veri tabanında toplanan kişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ile iş stratejilerinin belirlenmesi, ticari faaliyetin yürütülmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak, şirketimiz insan kaynakları süreçleri ve istihdam politikalarının yönetilmesinin temini amacıyla iş ortakları, hissedarlar, tedarikçiler, dış hizmet sağlayıcıları ve Kanun’un 8 ve 9. Maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak ‘yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince ancak resmi makamların usulü dairesinde bu bilgileri talep etmesi ve açıklama yapmak zorunda olduğumuz durumlarda’ ilgili makamlarla paylaşılacaktır.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirketimiz tarafından veri tabanında toplanan kişisel bilgileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile saklanmaktadır. Söz konusu veriler, KVKK kapsamı ve Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar doğrultusunda ve ilgili mevzuatta belirtilen süre boyunca saklanacaktır. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri tabanından çıkarılacaktır.

KVKK’nın 11. maddesi uyarıca kişisel verisi işlenen gerçek kişiler;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler.

Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda, kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından aktarılması konusundaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince doldurarak, mutfaktasanat.com adresine yazılı olarak adresine güvenli elektronik imza veya şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta aracılığı ile mutfaktasanat.comelektronik posta adresi üzerinden ad, soyad, TC kimlik numarası, telefon ve tebligat adresi bildirerek iletebilirsiniz. Şirketimiz talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirerek sonuçlandıracaktır. Taleplere posta yoluyla yazılı olarak cevap verilmesi halinde, posta gönderimleri karşı ödemeli olarak gönderilecek yürürlükteki mevzuatta yer alan tarife üzerinden başvuran tarafından karşılanacaktır.

Değişiklikler

Şirketimiz, işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirketimizin değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.


Don't Miss! random posts ..